Language

Polityka prywatności

Polityka prywatności

WRPA24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (zwany dalej Administratorem) zapewnia, że powierzone mu dane są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej zwanego RODO.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników. Administrator zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z Portalu aukcyjnego (dalej: Portalu) ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku, poz. 344).

Administrator dba o to by dane były przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Portalu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

1. Definicje

Administrator – WRPA24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Racławickie 33/26a,, 20-049 Lublin,  adres poczty elektronicznej: [email protected]

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Regulamin – regulamin Portalu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Portal aukcyjny (dalej: Portal) – platforma sprzedażowa prowadzona przez Administratora pod adresem wrpa24.com

Profil – dostępne dla Użytkownika miejsce na Portalu, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane,   zarządza   nimi   oraz   publikuje   je   zgodnie   z   wybranymi   przez   siebie   ustawieniami prywatności.

Anonimizacja – nieodwracalne przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było przypisać konkretnej osobie…

2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu

1.         Administrator gromadzi dane Użytkownika korzystającego z Portalu w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Portalu.

2.         Administrator przetwarza dane osobowe wszystkich osób korzystających z Portalu, w tym osób nieposiadających własnego profilu na Portalu. Dane osobowe przetwarzane w tym zakresie obejmują m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii. Aktywność Użytkownika na Portalu, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych.

3. Rejestracja na Portalu

Aby dokonać na Portalu aukcyjnym, należy podać dane niezbędne do utworzenia i obsługi Profilu. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi Profilu, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego założenia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych na Portalu

1.         Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Profili na Portalu aukcyjnym obejmujących udostępnianie treści gromadzonych na platformie, a także udostępnianie formularzy kontaktowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie– podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony

interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Portalu i sposobu korzystania z Profilu, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

c) w celu obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

e) w celach marketingowych Administratora, polegających na informowaniu Użytkownika o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Portalu.

2.         Działania marketingowe polegać mogą na:

a) wyświetlaniu treści marketingowych (reklama). Administrator przetwarza dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy, która nie jest dopasowana do jego preferencji. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator przetwarza dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii do celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy dopasowanej do jego preferencji. Takie przetwarzanie obejmuje także jego profilowanie. Polega ono na automatycznym przetwarzaniu danych Użytkowników w celu oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Wykorzystanie tak zebranych danych osobowych do celów marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki;

b) kierowaniu e-mailowych powiadomień o ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa Newslettera). Administrator świadczy usługę Newslettera dla osób, które podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi Newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

 – w celu świadczenia usług wysyłki Newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach Newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera;

 – w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający naprowadzeniu analiz aktywności Użytkownika na Portalu w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

 – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora;

 – przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną. Administrator może kierować do Użytkownika informacje marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu wysłania takich informacji, zaś podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

5. Aukcje internetowe

1.         Udział Użytkownika w aukcji internetowej na Portalu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi aukcji, a ich niepodanie skutkuje brakiem jej realizacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2.         Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu obsługi aukcji internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Portalu, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

6. Formularze kontaktowe

1.         Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2.         Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający naprowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

7. Portale społecznościowe

Administrator   przetwarza   dane   osobowe   Użytkowników   odwiedzających   profile   Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +,Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania   Użytkowników   o   aktywności   Administratora   oraz   promowaniu   różnego   rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

8. Pliki cookies oraz podobna technologia

1.         Portal korzysta z plików cookies.

2.         Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.         Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4.         Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

b) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;

d) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.         W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.         Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.         Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Portalu.

8.         Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Portalu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9.         Operator korzysta z usługi Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), w celu analizy ruchu na Portalu. 10. Operator korzysta z remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświetlić Użytkownikowi przekazy reklamowe dopasowane do jego zachowania na Portalu aukcyjnym. Technologicznym warunkiem takich działań jest obsługa plików cookie.

10.       W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/

9. Uprawnienia użytkownika

1.         Użytkownikom przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,

b) prawo do usunięcia danych,

c) prawo do ograniczenia ich przetwarzania,

d) prawo do przenoszenia danych,

e) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,

f) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody,

g) prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.         Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

a) pisemnie na adres: WRPA24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Racławickie 33/26a,, 20-049 Lublin,

b) drogą e-mailową na adres: [email protected]

10. Okres przetwarzania danych osobowych

1.         Administrator będzie przechowywał dane osobowe, jak długo Użytkownik posiadać będzie Profil na Portalu aukcyjnym lub dopóki nie wycofa zgody na przetwarzanie danych osobowych, które umieścił na swoim profilu po rejestracji. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celach marketingowych.

2.         Po usunięciu Profilu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika, Administrator zaprzestanie ich przetwarzania. W takim wypadku dane zostaną nieodwracalnie usunięte, albo nastąpi ich anonizmizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia Profilu oraz informacje o udzielonych zgodach) Administrator będzie przetwarzać przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

11. Odbiorcy danych

1.         W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, kurierom (w związku z obsługą aukcji), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych)

2.         Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

12. Bezpieczeństwo danych osobowych

1.         Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby upoważnione i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

2.         Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

13. Zmiana polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. O wszelkich zmianach Administrator będzie informował Użytkowników za pomocą Portalu lub wiadomości e-mail.