Language

Regulamin

Regulamin aukcji internetowych prowadzonych przez WRPA24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin aukcji internetowych organizowanych przez WRPA24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez WRPA24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością polegających na umożliwieniu organizacji aukcji gołębi pocztowych na rzecz Użytkowników z całego świata mogących składać oferty sprzedaży i/lub kupna za pośrednictwem Portalu aukcyjnego (dalej: Portal) pod adresem internetowym https://wrpa24.com w ramach wykupionego abonamentu.
 2. Organizator – umożliwia Użytkownikom prowadzenie konta, techniczną obsługę aukcji i składania ofert Użytkownikom Portalu, zapewniając poprzez portal kontakt pomiędzy nimi; nie uczestniczy natomiast w transakcjach dokonywanych w oparciu o organizowane aukcje, nie jest ich stroną i nie pośredniczy w regulowaniu płatności cen za zakupione na aukcjach Przedmioty czy za inne dodatkowe koszty oraz nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności; wszelkie transakcje dokonywane są bezpośrednio pomiędzy Właścicielem a Oferentem (zwycięzcą) na warunkach wskazanych w opisie aukcji.
 3. Organizator nie pobiera prowizji od sprzedaży gołębi.
 4. Celem aukcji jest wybór najkorzystniejszej dla Właściciela oferty kupna.
 5. Ogłoszenie lub warunki przeprowadzenia aukcji określone w niniejszym Regulaminie mogą zostać zmienione jedynie przez Organizatora.
 6. Organizator może odwołać aukcję w każdym czasie.
 7. Usługi w ramach Portalu świadczone są na rzecz: pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących przedsiębiorcami lub konsumentami, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, działających przez swojego przedstawiciela umocowanego do ich reprezentowania, które w wyniku rejestracji do Portalu otrzymały login oraz hasło i uzyskały dostęp do usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Warunkiem korzystania z Portalu jest używanie urządzenia elektronicznego posiadającego dostęp do Internetu, wyposażonego w jedną z przeglądarek internetowych obsługującą skrypty Javascript.
 9. Organizator ma prawo zawiesić lub czasowo ograniczyć możliwość korzystania z Portalu lub jego części.
 10. W celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem WRPA24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może korzystać z usług podwykonawców lub pośredników.
 11. Zarejestrowanie się w Portalu oznacza akceptację Regulaminu.
 12. Zarówno stawki za wykupienie konta na Portalu jak i ceny wystawianych na aukcjach gołębi podawane są w walucie EURO.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Portalu aukcyjnego należącego do WRPA24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący podstawę stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem określający zasady korzystania z Portalu.
 2. Organizator – WRPA24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w imieniu którego działa Zarząd WRPA24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 33/26a,, 20-049 Lublin.
 3. Abonament – opłacone z góry prawo do korzystania z możliwości oferowania na sprzedaż Przedmiotów w ramach aukcji internetowych organizowanych na Portalu.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca przedsiębiorcą lub konsumentem, jak i osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez swojego przedstawiciela umocowanego do jej reprezentowania, zarejestrowana na Portalu aukcyjnym, która w wyniku rejestracji otrzymała login oraz hasło i uzyskała dostęp do usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Aukcja – forma sprzedaży gołębi pocztowych za pośrednictwem strony internetowej https://wrpa24.com, zorganizowana w formie licytacji (konkursu ofert), polegająca na składaniu przez Użytkowników drogą elektroniczną indywidualnych ofert zakupu gołębi pocztowych w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, której dotyczy aukcja; celem aukcji jest wyłonienie nabywcy gołębia, którego dotyczy aukcja; 
 6. Oferta kupna – oznacza ofertę Użytkownika na zakup stanowiącego Przedmiot oferty gołębia pocztowego w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zawierającą maksymalną cenę uwzględniającą należny podatek, za jaką deklaruje ona zamiar nabycia gołębia wiążącą od momentu jej złożenia.
 7. Portal aukcyjny – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem: https://wrpa24.com, na której Organizator umożliwia Użytkownikom składanie ofert sprzedaży i kupna gołębi pocztowych.
 8. Właściciel – podmiot będący właścicielem gołębia pocztowego, którego dotyczy aukcja; informacja o podmiocie będącym Właścicielem jest podawana każdorazowo na stronie aukcji.
 9. Oferent – Użytkownik, który złożył za pośrednictwem Portalu ofertę zakupu gołębia pocztowego (Przedmiotu) wystawionego na aukcji.
 10. Przedmiot – oznacza gołębia pocztowego prezentowanego w Portalu aukcyjnym.
 11. Próg przebicia – minimalna kwota, o którą należy przebić najwyższą ofertę złożoną dotychczas w aukcji prowadzonej w trybie licytacji w celu złożenia przez Oferenta własnej oferty kupna.
 12. Zwycięzca – Oferent, który wziął udział w aukcji oraz po zakończeniu aukcji został oznaczony przez Organizatora jako zwycięzca danej aukcji i przysługuje mu prawo nabycia Przedmiotu.

§ 3 Obowiązywanie Regulaminu

 1. Rejestracja na Portalu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień niniejszego Regulaminu; przed przystąpieniem do udziału w aukcji każdy Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Portalu, w tym poprzez informację skierowaną bezpośrednio do Użytkownika.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią zmian w Regulaminie oraz akceptacji jego nowego brzmienia poprzez złożenie oferty na Portalu po dniu wejścia zmian w życie.
 4. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian Regulaminu poprzez zaniechanie w składaniu ofert na aukcjach organizowanych na Portalu.
 5. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje Użytkownika od chwili jego akceptacji.
 6. Postanowienia Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się do wszystkich procesów sprzedaży Przedmiotów, których aukcje rozpoczęły się po dacie wejścia w życie nowego Regulaminu wskazanej przez Organizatora. Do procesów sprzedaży Przedmiotów, których aukcje rozpoczęły się przed dniem wejścia w życie Regulaminu w nowym brzmieniu zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4 Rejestracja w Portalu aukcyjnym 

 1. Warunkiem złożenia oferty kupna jest zarejestrowanie się Użytkownika w Portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zaakceptowanie treści Regulaminu i Polityki prywatności udostępnionych pod adresem https://wrpa24.com.
 2. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik jest zobligowany do wskazania danych osobowych osoby fizycznej będącej osobą upoważnioną do składania wiążących oświadczeń woli i działania w imieniu Użytkownika.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w przypadku założenia konto darmowego – zostaje wysłany na podany przez Użytkownika adres e mail wiadomość z linkiem do potwierdzenia rejestracji. W bazie danych zapisuje się dla Użytkownika adres IP oraz e-mail z informacją, że przysługują Użytkownikowi benefity z tytułu pierwszej rejestracji. 

W przypadku założenia konta płatnego jeśli płatność została niezrealizowana – zostaje wysłany na podany przez Użytkownika adres e mail wiadomość z linkiem do potwierdzenia rejestracji. Jego konto otrzymuje typ “Darmowe” na ekranie widnieje wiadomość: Twoje konto wymaga weryfikacji. Płatność została odrzucona twój obecny pakiet to “Darmowe konto”. Aby zwiększyć pakiet konta, potwierdź swoją rejestracja, klikając w link aktywacyjny na swojej skrzynce pocztowej, a następnie przejdź do zakładki “Moje konto > Płatność” i wykup ponownie pakiet. Jeżeli płatność została zrealizowana – zostaje wysłany na podany przez Użytkownika adres e mail wiadomość z linkiem do potwierdzenia rejestracji, a jego konto otrzymuje typ wykupiony podczas rejestracji.

 1. Aktywacja konta Użytkownika dokonuje się automatycznie po potwierdzeniu linka aktywacyjnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy aktywacji konta, dezaktywacji, zawieszenia, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny.
 3. Dokonując rejestracji, Użytkownik rejestrujący się wybiera unikatowy login oraz hasło o sile zgodnej z sugerowaną przez Portal aukcyjny podczas rejestracji; wybrany przez Użytkownika login nie może zawierać słów lub wyrażeń naruszających prawa osób trzecich lub w inny sposób sprzecznych z zasadami współżycia społecznego; Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji konta Użytkownika lub jego zablokowania w przypadku, gdy nie będzie ono spełniało powyższego warunku.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do cyklicznej zmiany hasła.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez podmiot dokonujący rejestracji postanowień Regulaminu, podjęcia przez niego działań wpływających negatywnie na działanie Portalu aukcyjnego, w tym powodujących zakłócania jego funkcjonowania lub stanowiących zagrożenie dla jego bezpieczeństwa lub powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Jeden podmiot o określonym numerze NIP lub PESEL/TIN, czy numerze paszportu może być posiadaczem wyłącznie jednego konta Użytkownika, przy czym osoby fizyczne mogą dokonać rejestracji zarówno jako przedsiębiorcy i jako konsumenci.
 7. Korzystanie przez Użytkowników i podmioty niezarejestrowane z kont należących do innych Użytkowników jest zabronione.
 8. Możliwość wystawiania Przedmiotów na aukcje w ramach Portalu otrzymują jedynie Użytkownicy zalogowani i posiadający wybrany Abonament.
 9. Użytkownicy nie są upoważnieni do udzielania dostępu do swoich kont podmiotom trzecim; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania danych do konta osobom trzecim; działania lub zaniechania osób, którym Użytkownik przekazał dostęp do swojego konta są uznawane za działania lub zaniechania Użytkownika.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika dodatkowych dokumentów i informacji celem wdrożenia adekwatnych środków bezpieczeństwa w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1124) lub innych przepisów nakładających na Organizatora lub Właściciela konieczność weryfikacji kontrahentów.
 11. Z chwilą aktywacji konta pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem są usługi świadczone przez Organizatora za pomocą Portalu aukcyjnego na zasadach określonych w Regulaminie.
 12. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wybierając odpowiednią opcję (użycie przycisku „Usuń konto”, który znajduje się w panelu oferenta na Portalu); rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje ze skutkiem natychmiastowym, jednak nie wcześniej niż po wygaśnięciu złożonych ofert kupna gołębi oraz zakończeniu rozpoczętych transakcji kupna; usunięcie konta nie powoduje wycofania oferty złożonej przez Użytkownika oraz nie zwalnia Użytkownika z  obowiązku wykonania innych zobowiązań powstałych w związku z korzystaniem z Portalu, w tym głównie nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu całości lub części ceny za zakup abonamentu; złożone przez Użytkownika oferty oraz wygrane aukcje wywołują skutki przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika za skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
 1. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. podjęcia przez Użytkownika działań wpływających negatywnie na działanie Portalu, w tym powodujących zakłócenia jego funkcjonowania lub stanowiących zagrożenie dla jego bezpieczeństwa,
 3. powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub dokumentach przedłożonych przez Użytkownika,
 4. zakłócenia konkurencyjnego przebiegu aukcji,
 5. niewywiązania się z oferty złożonej za pośrednictwem aukcji przez Oferenta, który wygrał aukcję,
 6. zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Użytkownika lub utraty przez niego przymiotu przedsiębiorcy.
 1. Dla Użytkowników będących konsumentami, Organizator dokona blokady konta, zawiadamiając Użytkownika o przyczynach nałożenia takiej blokady.
 2. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane nie może wziąć udziału w kolejnych aukcjach; w przypadku zablokowania konta Użytkownika Organizator może dokonać jego odblokowania pod warunkiem usunięcia skutków działań będących przesłanką zablokowania konta.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika w każdym momencie; dane nieprawdziwe, niepełne lub ich niepomyślna weryfikacja uprawniają Organizatora do zablokowania czasowo lub na stałe konta Użytkownika, anulowania wcześniej złożonych ofert kupna, a także usunięcia konta Użytkownika.
 4. Organizator będzie mógł usuwać konta Użytkowników po upływie 3 lat od końca roku, w którym odnotowane zostało ostatnie logowanie Użytkownika.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizowania danych adresowych i kontaktowych zarejestrowanych w Portalu aukcyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Niedopełnienie tego obowiązku obciąża jedynie Użytkownika.

§ 5 Konta i Abonament

 1. Użytkownik ma możliwość założenia następujących rodzajów konta:
 1. konto darmowe – dające możliwość rejestracji na Portalu jako Użytkownik i uprawniające do zorganizowania pięciu aukcji gratis,
 2. konto płatne Standard – posiadające funkcje konta darmowego i dające możliwość zorganizowania dodatkowo dziesięciu aukcji w okresie roku,
 3. konto płatne Lux – posiadające funkcje konta Standard i dające możliwość zorganizowania  dodatkowo czterdziestu aukcji w okresie roku, stworzenia własnej strony hodowli, zamieszczania zdjęć gołębi i podstawowych informacji związanych z działalnością (logo, baner itp.) i śledzenie statystyk,
 4. konto płatne Premium – posiadające funkcje konta Lux i dające możliwość tworzenia nieograniczonej ilości aukcji, dodawania dwudziestu aukcji z opcją wyróżnienia oraz dodatkowe oznakowanie aukcji Użytkowników premium.
 1. Opłata za abonament pobierana jest z góry za pełny okres.
 2. Uiszczając opłatę, Użytkownik otrzymuje roczny dostęp do konta – licząc od daty zarachowania opłaty na rachunku bankowym Organizatora.
 3. Stawki opłaty rocznej za Abonament dla poszczególnych kont wskazane są na stronie https://wrpa24.com
 4. Organizator może udzielać Użytkownikom promocji i bezpłatnego dostępu do konta.
 5. W przypadku nie utworzenia przez Użytkownika aukcji w ilości przewidzianej i dopuszczalnej w ramach danego konta w okresie trwania Abonamentu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za wykupiony Abonament w całości ani w części; w sytuacji wykupienia Abonamentu na kolejny okres Użytkownikowi przysługuje możliwość utworzenia takiej ilości aukcji, ile przewiduje rodzaj konta, do którego dostęp opłacono na nowy okres.
 6. Użytkownik – w okresie, na jaki został wykupiony Abonament do wybranego konta – może dokonać zmiany rodzaju konta wyłącznie na droższe, dokonując dodatkowej opłaty, wyliczonej automatycznie według algorytmu wyliczającego opłatę proporcjonalnie do wartości opłaty zakupu wybranego droższego konta i okresu pozostałego do końca trwania Abonamentu; w takiej sytuacji wcześniej utworzone licytacje pomniejszają ilość możliwych do wystawienia aukcji w ramach droższego konta.
 7. Organizator nie jest uprawniony do dokonywania zmian na niekorzyść Użytkownika w trakcie okresu trwania wykupionego Abonamentu; uprawnienia nabyte przez Użytkownika w okresie na jaki wykupił Abonament są gwarantowane; ewentualna zmiana cen i uprawnień Użytkownika dokonana przez Organizatora będzie skuteczna dopiero od następnego okresu, jeśli Abonament na taki okres został wykupiony.
 8. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, konto użytkownika zostanie utworzone po zaksięgowaniu kwoty na koncie bankowym WRPA24.com

§ 6 Przedmioty oferowane na Portalu aukcyjnym

 1. Przedmiotem aukcji są wyłącznie gołębie pocztowe stanowiące własność Właściciela wskazanego w opisie aukcji.
 2. Na aukcji może być wystawiony jeden gołąb, co oznacza jeden wystawiony gołąb oznacza jedną aukcję.
 3. Wszelkie parametry aukcji Użytkownik ustala i zamieszcza samodzielnie – zgodnie z warunkami technicznymi Portalu.
 4. Właściciel podając na Portalu kompletne i aktualne informacje dotyczące Przedmiotu aukcji i dane o hodowli oświadcza, że wszystkie te dane są prawdziwe oraz, że przysługuje mu prawo własności gołębia wystawianego do sprzedaży w ramach aukcji; w tym zakresie podlega on pełnej odpowiedzialności prawnej przewidzianej w prawie kraju swojej siedziby/miejsca zamieszkania.
 5. Aktualne dane dotyczące stanowiącej przedmiot aukcji gołębia są podawane do publicznej wiadomości poprzez Portal na stronie danej aukcji.
 6. Przystąpienie Oferenta do aukcji oznacza akceptację danych podanych na stronie aukcji.
 7. Przedmioty oferowane na aukcji nie są objęte gwarancją, ani nie jest udzielana gwarancja Właściciela, chyba że co innego wynika z treści aukcji.
 8. W przypadku umów sprzedaży gołębia, których stroną jest Oferent nie będący konsumentem w myśl artykułu art. 221 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wad fizycznych i prawnych Przedmiotu (rękojmia) zostaje wyłączona, zaś Użytkownik przystępując do aukcji akceptuje powyższe wyłączenie.
 9. Aukcje usuwane są automatycznie po 60 dniach od daty wystawienia gołębia na sprzedaż.

§ 7 Przebieg aukcji

 1. Udział w aukcji możliwy jest wyłącznie po nieodpłatnym zalogowaniu do Portalu.
 2. Aukcja umieszczana na Portalu zawiera w szczególności:
 1. termin zakończenia aukcji,
 2. zdjęcia i filmy oraz charakterystykę (gatunek, opis, dane) gołębia sprzedawanego na aukcji,
 3. wysokość ceny wywoławczej,
 4. miejsce, w którym można obejrzeć Przedmiot aukcji i zapoznać się osobiście z jego walorami,
 5. rodzaj prowadzonej aukcji, tj. licytacja,
 6. koszt transportu (dostarczenia) gołębia,
 7. dane Właściciela i opis prowadzonej przez niego hodowli.
 1. Przystąpienie do aukcji następuje poprzez złożenie za pośrednictwem Portalu oferty kupna.
 2. Oferowane przez Oferentów ceny są informacjami jawnymi.
 3. Ceny gołębi podane podczas aukcjach są kwotami netto; Właściciel obowiązany jest doliczyć do tak podanej kwoty podatek liczony według wartości obowiązującej w kraju sprzedaży i dokonać jego odprowadzenia zgodnie z prawem obowiązującym na terenie jego kraju; Oferent przystępując do danej aukcji akceptuje podaną wskazaną stawkę podatku
 4. Minimalny próg przebicia w czasie aukcji wynosi 25,00 EURO netto lub wielokrotność tej kwoty, zgodnie z automatycznymi ustawieniami na Portalu uzależnionymi od ceny wywoławczej przedmiotu aukcji.
 5. W przypadku aukcji z opcją licytacji najwyższa zaoferowana cena jest widoczna w Portalu.
 6. Aukcje LIVE rozpoczynają się 15 minut po zakończeniu zwykłej aukcji, kończy się w momencie pozostawienia trzykrotnego podbicia przez mechanizm ostatniej oferty. Jeśli aukcja LIVE jest jeszcze nieaktywna to przyjmuje wartość “N/N” Termin rozpoczęcia aukcji Live następuje 15 minut po zakończeniu jej odpowiednika, zwykłej aukcji. Jeśli aukcja LIVE jest jeszcze nieaktywna ta strefa jest zablokowana i oznaczona na kolor szary. Aktualna wartość złożonej oferty (cena) – jest oznaczona paskiem w koło, który „schodzi” w dół przez 8 sekund co jest odpowiednikiem jednego przybicia oferty. Zejście paska do końca (8 sekund) oznacza, że  oferta została przybita. Jeśli pasek zejdzie trzy razy tym samym ostatnia złożona oferta zostanie przybita trzykrotnie aukcja live się kończy, a jej zwycięzcą zostaje osoba której oferta została przybita. Cena podbijana o wartość podbicia która wyliczana jest na zasadzie tabelki z przedziałami podbić.
AKTUALNA CENA AUKCJI – PRZEDZIAŁ WARTOŚCI (EURO NETTO)MINIMALNA WARTOŚĆ PRZEBICIA (EURO NETTO)
od 25 do 50025
od 500 do 100050
od 1000 do 10 000100
od 10 0001000
 1.  Wysokość ceny do podbicia nie może być mniejsza niż cena wywoławcza + aktualna wartość podbicia. Przycisk “Podbij” realizuje kwotę która została aktualnie zdefiniowana.
 2. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty kupna na taką samą kwotę, o rozstrzygnięciu licytacji decyduje kolejność złożenia ofert, tj. wygrywa oferta złożona wcześniej.
 3. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnej maksymalnej kwoty zakupu gołębia w polu „Twoja maksymalna oferta”, co spowoduje, że oferty innych Użytkowników składane na danej aukcji będą automatycznie przebijane do ostatniej możliwej do złożenia oferty równej lub niższej od ustawionej kwoty przez Oferenta.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo weryfikacji wybranych ofert kupna.
 5. W przypadku braku potwierdzenia weryfikowanej oferty kupna lub braku kontaktu telefonicznego z Oferentem, oferta może zostać odrzucona.
 6. Organizator wysyła wiadomość mailową na adres Oferenta z informacją o złożeniu przez Oferenta najwyższej oferty kupna na Przedmiot wraz z informacją o pozytywnej weryfikacji złożonej oferty kupna celem przybicia transakcji.
 7. W przypadku akceptacji ofert kupna (przybicia transakcji) zostanie przesłana przez Organizatora wiadomość e-mail na adres Oferenta z podanym numerem konta do wpłaty za Przedmiot i dalsza instrukcja postępowania.
 8. Chwila przybicia zarówno kończy licytację, jak i powoduje zawarcie umowy sprzedaży Przedmiotu aukcji.
 9. Każda oferta zakupu zgłoszona przez Uczestnika w czasie trwania aukcji jest wiążąca i nie może być cofnięta.

§ 8 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Aukcję w opcji licytacji wygrywa Oferent z najwyższą ofertą kupna złożoną do momentu zamknięcia aukcji.
 2. Aukcję w opcji Kup teraz wygrywa Oferent, który złoży swoją ofertę kupna jako pierwszy.
 3. Zwycięzca zostaje powiadomiony przez Organizatora drogą e-mail na podany przy rejestracji do Portalu o cenie Przedmiotu netto oraz o obowiązku doliczenia podatku w wysokości obowiązującej w kraju właściciela lub cenę brutto obejmującą wartość podatku, a także informacje o wymaganiach właściciela postawionych w aukcji w szczególności o terminach zapłaty ceny, sposobie zapłaty, numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić cenę Przedmiotu, sposobie odbioru Przedmiotu, jeśli dane te zostały określone przez właściciela.
 4. W każdym przypadku, gdy spełnione są przesłanki do zastosowania stawki podatku VAT właściwej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu Przedmiotu poza terytorium Unii Europejskiej, zwycięzca zobowiązuje się:
 1. podać Właścicielowi właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 2. zawrzeć z Właścicielem pisemną umowę kaucji,
 3. wpłacić wraz z ceną nabycia pełną kwotę kaucji,
 4. dostarczyć Właścicielowi w terminie ustalonym w umowie kaucji wymagalne przez Właściciela dokumenty i oświadczenia.
 1. W przypadku gdy zwycięzca nie dokona zapłaty ceny za przedmiot, nie dostarczy dokumentów wskazanych przez Właściciela, nie będzie odpowiadał na pozostawione wiadomości e-mail czy telefoniczne lub w inny sposób naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu,  Właściciel ma prawo wystawić ponownie Przedmiot na aukcję lub zaproponować go Oferentowi, który w danej aukcji zaoferował niższą cenę.
 2. Przed dokonaniem płatności Oferent jest zobligowany do weryfikacji numeru rachunku bankowego Właściciela oraz poprawności adresu e-mail z jakiego otrzymuje powiadomienia o aukcji (poprawny adres e-mail: [email protected]).
 3. Oferent, który został zwycięzcą jest zobowiązany do uiszczenia ceny sprzedaży Przedmiotu w terminie wskazanym przez Właściciela do odbioru Przedmiotu w terminie i miejscu wskazanym przez Właściciela lub pokrycia kosztów dostarczenia Przedmiotu i kosztów dodatkowych w tym kwarantanny oraz dostarczenia wszelkich dodatkowych dokumentów wymaganych przez Właściciela.
 4. Nieuiszczenie przez Oferenta ceny Przedmiotu w terminie wskazanym przez Właściciela stanowi niewywiązanie się przez Oferenta ze złożonej oferty; powoduje to utratę uprawnienia Oferenta do zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu.
 5. Przejście własności Przedmiotu na zwycięzcę następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu za wyjątkiem braku zapłaty kwot wskazanych w ofercie kupna – wówczas prawo własności Przedmiotu nie przechodzi na Oferenta.
 6. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu na zwycięzcę przechodzą wszelkie ciężary związane z jego przechowaniem, transportem czy kwarantanną.
 7. Umowa sprzedaży Przedmiotu może zostać zawarta z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego (np. kredyt); warunkiem jest tu jednak wyrażenie przez Właściciela zgody na finalizację transakcji z finansowaniem zewnętrznym; Oferent, których chce korzystać z finansowania zewnętrznego jest zobowiązany do przesłania dodatkowych dokumentów dotyczących zawarcia umowy sprzedaży z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego wskazanych przez Organizatora; Oferent jest zobowiązany do uzyskania finansowania zewnętrznego w terminie 7 dni roboczych o dnia uzyskania przybicia (przedstawienia promesy od instytucji finansowej lub podpisanie umowy); w przypadku transakcji z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zapłaty ceny wskazanej w ofercie kupna; wydanie dokumentów warunkujących uzyskanie finansowania zewnętrznego następuje po przesłaniu do Właściciela umowy na finansowanie; w przypadku nieuzyskania finansowania zewnętrznego w terminie 15 dni kalendarzowych zwycięzca zobowiązany jest nabyć Przedmiot ze środków własnych.
 8. W przypadku gdy umowa sprzedaży nie zostanie zawarta w przewidzianym terminie, Przedmiot może zostać ponownie wystawiony na aukcję.

§ 9 Odbiór Przedmiotu aukcji

 1. Zwycięzca otrzyma informację o możliwości odbioru (dostarczenia) gołębia w formie wiadomości e-mail.
 2. Jeśli w warunkach aukcji nie postanowiono inaczej, obowiązek dostarczenia wylicytowanego gołębia spoczywa na Właścicielu, zaś koszt dostarczenia obciąża zwycięzcę; miejscem odbioru gołębia przez zwycięzcę może być też miejsce jego przechowywania wskazane na aukcji w terminie wskazanym zwycięzcy w przesłanej do niego wiadomości e-mail.
 3. Właściciel, którego reprezentuje pełnomocnik, wydaje Przedmiot sporządzając protokół wydania Przedmiotu aukcji podpisany przez umocowane osoby.
 4. W przypadku odbioru Przedmiotu przez i inną osobę niż konsumenta będącego osobą fizyczną lub właściciela w jednoosobowej działalności gospodarczej lub członka zarządu lub komplementariusza lub prokurenta – umocowaną do czynności prawnych związanych z odbiorem Przedmiotu, jego odbiór jest możliwy po przedstawieniu oryginału pisemnego pełnomocnictwa w formie i treści akceptowanej przez Właściciela  po uprzednim przesłaniu skanu takiego pełnomocnictwa na adres e-mail Właściciela co najmniej na 24 godziny przed datą planowanego odbioru Przedmiotu; w przypadku przedstawienia pełnomocnictwa, którego treść nie obejmuje zakresu umocowania do odbioru gołębia lub kopii pełnomocnictwa lub też pełnomocnictwa budzącego wątpliwości co do jego autentyczności, Właściciel jest uprawniony do odmowy wydania Przedmiotu i nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez zwycięzcę nakłady wynikające z próby odbioru gołębia.
 5. Osoba odbierająca gołębia jest zobowiązana do posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu; Właściciel jest uprawniony do weryfikacji tożsamości osoby odbierającej Przedmiot na podstawie takiego dokumentu.
 6. Koszty odbioru Przedmiotu od Właściciela ponosi zwycięzca.
 7. Odbiór Przedmiotu aukcji następuje na koszt i ryzyko nabywcy w miejscu ustalonym przez strony umowy sprzedaży, chyba że Właściciel w porozumieniu ze zwycięzcą postanowią inaczej lub co innego będzie wynikało z informacji wskazanych na stronie aukcji.
 8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia gołębia obciąża zwycięzcę od chwili odbioru go od Właściciela.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych 

 1. WRPA24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”).
 2. Organizator powoła inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem: [email protected]
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawarte są w przyjętej i udostępnionej osobom korzystającym z Portalu oraz Użytkownikom polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://wrpa24.com/polityka-prywatnosci/.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe Użytkownika, a w przypadku Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą także jego reprezentanta i beneficjenta rzeczywistego w związku z rejestracją i utrzymywaniem konta w Portalu oraz realizacją działań związanych z udziałem Użytkownika w aukcjach udostępnianych za pośrednictwem Portalu, na zasadach pisanych w Regulaminie (dalej: „relacja”); Organizator uzyskuje dane bezpośrednio od Użytkownika na etapie rejestracji konta w zakresie wynikającym z formularzy rejestracyjnych dostępnych na stronie Portalu, a także w związku z późniejszą aktualizacją danych lub gromadzoną historią aktywności Użytkownika w Portalu; Organizator może przetwarzać również dane osoby upoważnionej przez Użytkownika do odbioru Przedmiotu w zakresie ujawnionym w umowie sprzedaży oraz na dokumencie pełnomocnictwa.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:
 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby przygotowania lub wykonania zawartej umowy wynikającej z relacji, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Organizatora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. uzasadnione wymogi Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych osobowych, Organizator przetwarza lub może przetwarzać pozyskane dane w następujących celach:
 1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie zgody – w takim przypadku zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie,
 2. w celu zarządzania kontem w Portalu umożliwiającym udział w aukcji – na podstawie wymogów kontraktowych,
 3. w celu obsługi aukcji, w których Uczestnicy biorą udział, a w przypadku jej wygrania i uzyskania przybicia w celu obsługi transakcji nabycia wylicytowanego Przedmiotu – na podstawie wymogów kontraktowych,
 4. w celu przestrzegania przepisów prawa, np. rozliczeń podatkowych czy realizacji przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i realizacji obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane,
 5. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z relacją – na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora,
 6. w celu marketingu produktów i usług, w tym w niektórych przypadkach poprzedzonego zbudowaniem profilu Uczestnika i jego analizy przez Organizatora w okresie obowiązywania relacji – na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora lub zgód (jeżeli charakter działań marketingowych wymaga ich pozyskania) albo po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu tej relacji – na podstawie zgody wyrażonej w tym zakresie,
 7. w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji – na podstawie wymogów kontraktowych lub na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora, w zależności od przedmiotu zapytania,
 8. w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym w zakresie IT oraz oceny ryzyka związanego z obsługą relacji, także w niektórych przypadkach związanego z budowaniem i analizą profili Uczestników – na podstawie uzasadnionych wymogów Administratora.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania; wobec tego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów: przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 2. Pozyskane dane osobowe mogą być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej ujawnione innym niż Organizator podmiotom – świadczącym usługi na rzecz Organizatora, np. firmom windykacyjnym i transportowym, dostawcom usług IT lub marketingowych, audytorom, doradcom, a także podmiotom, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 3. Przetwarzanie danych przez Organizatora opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań objętych wnioskiem w związku z relacją; w zakresie uzasadnionym obowiązującymi przepisami prawa powszechnego obowiązek lub uprawnienie Organizatora do przetwarzania danych wynikają z właściwych przepisów.
 4. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych osoby, których dane dotyczą, mają prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów Administratora, a także przenoszenia danych osobowych.
 5. Niezależnie od powyższego osobom, których dane Organizator przetwarza, przysługuje także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.
 6. Organizator może przekazać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

§ 11 Reklamacje i problemy techniczne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora można składać drogą e-mail na adres: [email protected].
 2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej składającego reklamację oraz szczegółowy opis reklamacji i żądanie określonego zachowania przez Organizatora.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania – w formie pisemnej drogą poczty elektronicznej.
 4. Wszelkie problemy dotyczącej konkretnej aukcji mogą być zgłaszane drogą e-mail na adres: [email protected].
 5. Problemy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników Portalu drogą e-mail na adres: [email protected] i jako takie usuwane będą niezwłocznie. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia uczestnictwa w aukcji i korzystania z Portalu wynikające z przyczyn technicznych.
 7. Oferty kończące się w dniu zaistnienia problemów technicznych w godzinach, w których problemy te wystąpiły, zostają przedłużone o 24 godziny. W takim przypadku aukcja rozpoczyna się od stanu przed wystąpieniem awarii.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie pokrywa ani nie partycypuje w kosztach poniesionych przez Użytkownika w związku z uczestnictwem w aukcji, w szczególności z dojazdem do miejsca ewentualnych oględzin Przedmiotu, zabezpieczeniem transportu czy kosztami kwarantanny zakupionego na aukcji gołębia.
 2. Wszelkie spory związane z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów sprzedaży – zawieranych na podstawie Regulaminu – rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
 3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią regulaminy Właścicieli gołębi oferowanych na aukcji; Oferent akceptując niniejszy Regulamin, akceptuje również regulaminy Właścicieli Przedmiotów umieszczone jako załączniki do aukcji; w przypadku spraw spornych regulamin Właściciela gołębia jest nadrzędny nad niniejszym Regulaminem.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane na stronie aukcji pochodzące od Właścicieli gołębi, ani też za wady fizyczne czy prawne oferowanych w ramach aukcji Przedmiotów.
 5. Oferent będący przedsiębiorcą poprzez złożenie oferty oświadcza wobec Właściciela, że akceptuje bez zastrzeżeń stan Przedmiotu (w tym stan prawny), jak również stan i kompletność dokumentacji, którą oferowany na aukcji gołąb posiada.
 6. Udostępnianie informacji w formie tekstowej, zdjęć i filmów innych niż prezentacja hodowli gołębi pocztowych lub dotyczących wystawiania na aukcje gołębi pocztowych, czy innych danych i informacji niezbędnych do udziału w licytacjach oraz danych niezbędnych do zawarcia transakcji jest niedozwolone i będzie wywierało skutek w postaci usunięcia konta Użytkownika bez możliwości zwrotu opłaty za zakupione konto w przypadku jej dokonania; taki sam skutek wywoływać będzie zawieranie przez Użytkowników porozumień mających wpływ na prawidłowy przebieg Aukcji; zamieszczanie na Portalu treści niezgodnych z prawem będzie zaś skutkowało podjęciem czynności prawnych związanych z dochodzeniem stosownej odpowiedzialności prawnej.
 7. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.